وضوح رنگ در اولین تلوزیون ، با کیفیت 4 برابر Full HD

0:25