عدم کنترل خودرو به علت سرعت زیاد منجر به تصادف شد 0:44