با این که مفهوم کلی عبارت "من بیمار نیستم" مثبت است اما

1:49