دستگاه جوش سرد مدل VN-04 اصلاح خطای ماشینکاری 4:32