واکنش رسانه های خارجی به آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس 1:00