محمد منتشری، امیراحسان آقایی و شیرزاد شریف - بیات تهران - فرهنگسرای سرو 16:52