پدر و مادرها را قدر بدانیم/،آیا به همان اندازه که عاشقمان بودند آنهارا دوست داری 1:24