برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه 2/ شانزدهم مهرماه 29:21