اجرای قطعه فتح بهشت(‎Conquest of Paradise) ساخته ونجلیس 1:39