یک برداشت کوتاه از یک آیه قرآن؛ صفات هم‌نشینان پیامبر 5:04