مداحی نوبت غم میشود ، تکیه علم میشود از سید مجید بنی فاطمه - شروع ماه محرم

1:01