مدیرعامل ایران پتک در برنامه پایش بعنوان کارآفرین برتر1 27:28