سخنرانی رئیس جمهور در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت 59:08