ساخت دستگاهی برای نگهداری بهتر کبد پیوندی در خارج از بدن 2:00