به این آقا بگو صحبت رفتن نکنه،دیشب قلبم گرفت؛والله گرفت

2:10