انعقاد سه تفاهم نامه سرمایه گذاری در بازدید هیات کره ای از بندر بوشهر 2:28