آزمایش موتور کورلس DC تخت 17mm*32mm با ملخ مخصوص 1:18