چرا با کنترلگری نمی توانیم بر اطرافیانمان اثر بگذاریم؟ 3:24