رکورد شکنی سهراب مرادی در وزنه برداری قهرمانی جهان 2:47