آنونس انیمیشن ماشین ها 3 - گوینده آنونس: بیژن باقری 1:00