۹۷ چیز که یک برنامه نویس بهتر است بداند - فصل ۸ قانون پیشاهنگی 2:43