«زینب زینب» نوای ماندگار مرحوم، سلیم موذن زاده اردبیلی 3:51