شهرک حمل و نقل تهران جایگاه موثری در مدیریت ناوگان و بار منطقه خواهد داشت 4:12