رزمایش مشترک بین نیروی هوایی ایران،امریکا و انگلیس

5:50