جلسه سوم ارائه دکتر پیروزمند در درس گفتگوی علم «دینی» 1:00