بخشی از متروی دوحه قطر که در ارتفاع ساخته شده

6:45