مردی که زن جوان را پشت شمشادهای کنار بزرگراه برد و .... 11:00