برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / بیست و سوم مرداد 93 26:50