نخستین تولید کننده ،طراح و مشاور فرشهای بزرگپارچه و خاص 1:56