مراسم اهدای گواهینامه هاوجوایز هنرجویان شهرک شهید ناجو 1:36