مصاحبه جناب آقای فاتحی به مناسبت هفته کارآفرینی اصفهان 8:50