آخرین خبرها از وضعیت قطعی برق 33% از استان البرز 1:37