دستگاه شیارزن اسکوپ سرامیک. ۰۹۱۳۹۷۵۱۵۷۷_۰۹۱۳۹۷۵۱۵۲۲

0:48