لباس بیونیک ReWalk، ابزاری برای راه رفتن دوباره افراد فلج 3:11