نظر مشاورین در مورد آقای منتظری و کتاب ریاضی کنکور- 2 2:29