#نیم نگاهی به چهارمین همایش ملی ITManC - 2016 2:15