نائب قهرمانی منصورپورمیرزایی در وزنه برداری پاراآسیایی 1:39