این همان چیزی است که در خودروهای بی ام و اتفاق میوفتد ! 0:50