روغن گیری کنجد پاکستانی با دستگاه روغن کشی OPM 700 3:14