سپیده دم اومدو وقت رفتن،اینجا برام نیست دیگه جای موندن! 1:58