رضا پاکروان | اتخاذ تصمیمی جسورانه | تداکس تهران 18:00