پنجمین رویداد استارتاپ گرایند شیراز-ایمان قصرفخری-بخش2 26:24