کلیپ دشمنان آتش میان خرمن دلها زدند از آهنگران 8:40