فیلم انتخاباتی آیت الله عراقی، شبکه زاگرس کرمانشاه 20:19