بزرگداشت ستاره پرسپولیس که ۲۰ سال سیرابی و آبگوشت خورده! 3:59