تاثیر و شباهت جالب فیلم سینمایی سدشکنان و جنگ ستارگان 2:37