86 - قصه گویی شاهنامه - حمله خاقان به سپاه ایران 9:16