روشهای درمانی بیماری تنگی سرخرگ های کرونری قلب 3:35