مانی مرادی آیتم روتین - قهرمانی فوتبال نمایشی ایران 0:50