حمید استیلی :غذای كنسروی نخوردیم ، تكذیب میكنم 1:09